måndag 28 mars 2011

Detta ska innovationsstrategin innehålla

Huvudområdena för en internationell innovationsstrategi för Skåne börjar ta form. Tre frågor ska besvaras;

  • Varför (ska vi ha en innovationsstrategi)?

  • Hur (fyller vi strategin med innehåll)?

  • Vad (ser vi framför oss i ett övergripande perspektiv för Skåne)?

De tre frågorna besvaras genom ett antal olika perspektiv:
Varför
- Globala utmaningar
- Nya förutsättningar för innovation
- Ett mer innovativt Skåne / Ett nytt mind-set
- En svensk innovationsstrategi
- EU 2020, Innovation Union

Hur
- Skåne, en internationell plattform för innovation
- Innovationskoncept/policy
- Strategier
- Förutsättningar för att arbeta med globala utmaningar/innovation:
* Entreprenörskap
* Forskning
* Kompetens/Utbildning
* Finansiering
* Framtidens kluster och -satsningar


Vad
- Vision
- Globala utmaningar, vår internationella position utifrån ett användarperspektiv:
* Personlig hälsa
* Hållbara samhällen
* En åldrande befolkning
* Andra utmaningar
- En attraktiv plats/Innovationsmiljö


Läs mer i den bifogade power pointen (pdf-fil)


fredag 25 mars 2011

Sociala Innovationer och Samhällsentreprenörskap – ett sätt att lösa några av våra Globala utmaningar?

Sociala Innovationer;
att vilja förbättra vårt samhälle, utan att i första hand drivas av vinst, drivkraften är verksamheten, vinsten ett medel att fortsätta verksamheten. Sociala innovationer möter sociala behov, innovationen kan vara både på strategisk/ konceptuell nivå, men också väldigt ”jordnära” som innovationer på arbetssätt, utbildning, samhällsutveckling på det lokala planet och innovationer på hälsoområdet. Sociala innovationer gör vårt samhälle starkare och mer robust.

Samhällsentreprenörskap;
"Many of the problems of the world remain unresolved because we continue to interpret capitalism too narrowly. In this narrow interpretation we create a one-dimensional human being to play the role of entrepreneur." (Muhammad Yunus, Grameen Bank)
Samhällsentreprenörer använder entreprenörens vilja att skapa för att genomföra sociala förändringar, fokuserat på att skapa eller öka det sociala kapitalet. Samhällsentreprenörskap fokuserar på sociala, samhälleliga frågor, men också miljö och hälsofrågor kan komma att rymmas inom detta område.

Sociala innovationer och samhällsentreprenörskap associeras vanligen med föreningsliv, icke vinstdrivande verksamhet och frivillighet, och detta är viktiga delar. Men även om den sociala ekonomin behöver kompletterande indikatorer för att mäta framgång är inte vinst i form av pengar exkluderat, tvärtom, den sociala ekonomin behöver vinst för att fortsätta sin verksamhet. Samhällsentreprenören tar ofta en verksamhet från bidragsberoende till egen vinst och därigenom större eget ansvar och utvecklingsutrymme.

Sociala innovationer kommer förmodligen att vara ett av de främsta verktygen för att möta, och lösa, frågor om socialt utanförskap, vissa fattigdomsfrågor och många ungdomsfrågor. Sociala innovationer kan komma att ge stora grupper i samhället egna möjligheter att skapa och besluta om sin egen framtid, genom att det offentliga hjälper till att skapa utrymme för alternativa sätt att lösa sociala utmaningar kommer fler att delta i dessa lösningar, ju fler av oss som deltar aktivt i samhällets utveckling desto fler nya idéer och lösningar kommer att finnas, en positiv spiral har bildats.

Skillnaden mellan social innovation och andra innovationer är INTE vinst och vinstintresset, skillnaden är hur vinsten mäts och används. Vi behöver tydliga indikatorer förutom finansiella, vi behöver nya sätt att mäta risk, nya sätt att tala om investering. Synsättet på hur vinst skall genereras och användas kan också skilja mellan sociala innovationer och övrig innovation. För en samhällsentreprenör är inte vinsten i sig drivkraft, utan vilka nya samhälleliga nyttor man kan använda vinsten till, vilka nya sociala utmaningar man kan vara en del av lösningen på.

Sociala innovationer och samhällsentreprenörer bör förmodligen ingå i samma innovationssystem som alla andra entreprenörer, vad som kan behöva förändras och kompletteras är indikatorer, en del av vårt språk och vår kunskap om vilka kompletterande drivkrafter vi kan dra nytta av.

Magnus Jörgel, näringslivsutvecklare Region Skåne

torsdag 24 mars 2011

Nu öppnar Sveriges största resebyrå online

Tourism in Skåne är en av de aktörer som aktivt arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region. Genom att introducera och arbeta strukturerat med affärsutveckling, tjänsteinnovation och långsiktiga strategier för tillväxt hoppas Tourism-bolaget kunna uppnå en rejält tillspetsad vision: Att senast 2014 göra Skåne till en av Sveriges två mest besökta destinationer.

För att lyckas är det viktigt att besöksnäringen, kommunerna och regionen arbetar tillsammans. Tourism in Skåne tar under våren fram flera inspirationsrapporter med goda exempel och analyser. Idag torsdag släpps rapporten som handlar om Tjänsteinnovation och tillgänglighet.

Här kan man bland annat läsa om hur Skåne ska bli en besöksdestination 365 dagar om året och att det inom kort blir möjligt att boka hela sin Skåneresa via nätet; 20 000 produkter, 3 500 företag och 33 kommuner. Den största i sitt slag i Sverige.

Rapport 1, som kom i januari, handlar om produkt- och destinationsutveckling. Här kan man läsa om att Skåne 2011 blir en snödestination av rang samt kika på Skandinaviens största shoppingcenter.

* Ladda hem rapport 2
* Ladda hem rapport 1

tisdag 22 mars 2011

Skånes vision: Europas mest innovativa region

Följande klipp är något år gammalt men kan ändå ge en liten inblick i hur Skåne tänker kring visionen om ”Europas mest innovativa region”. För att texten ska bli lättare att läsa ligger den som vanlig brödtext nedan. Man kan givetvis också plocka fram förstoringsglaset om man hellre vill läsa artikeln i original genom att klicka på bilden :-)

”Sverige ligger i topp när det gäller investeringar i forskning och utveckling men är sämre än jämförbara länder när det gäller lönsamma innovationer. Samtidigt ställer en alltmer globaliserad ekonomi krav på de aktörer som arbetar med innovationsutveckling.

- Det har blivit lättare att förlägga produktion till lågkostnadsländer, säger Carin Daal, näringslivsutvecklare på Region Skåne. För Sveriges och Skånes del betyder det att vår långsiktiga konkurrenskraft måste bygga på kunskapsutveckling som leder till produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll.

I Skåne finns goda förutsättningar för innovationsutveckling med starka kunskapsbyggare som Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet. Därtill finns ett diversifierat näringsliv med styrkeområden som livsmedel, life science och informations- och kommunikationsteknologi och slutligen politiker som driver innovationsfrågorna aktivt i regionen.

Entreprenörsandan är god, tillväxten i regionen de senaste åren har gett bra förutsättningar för företagande och investeringar. Det finns ett väl utvecklat innovationsklimat och en innovationsstödstruktur bestående av kraftfulla aktörer som har till uppdrag att stärka allt från idéutveckling till tillväxt av företag. Men konkurrensen är hård och utmaningen är att skapa en framgångsrik tillväxtutveckling i regionen genom att ständigt anpassa innovationssystemet så att nya idéer och utvecklingsområden kan fångas upp.

- Vi som arbetar med innovationsfrågor är alltmer eniga om att konkurrensfördelar i det moderna kunskapssamhället inte är givna av naturen utan kan påverkas, säger Carin daal. Det innebär att en medveten och framgångsrik innovationspolitik kan stärka en regions konkurrenskraft.”


Gemensam ansats för att nå visionen

Detta klipp är också saxat från artikeln i blogginlägget ovan, se följande länk för att komma direkt dit.

”- Den skånska konkurrenskraften ska stärkas med en förnyad och mer medveten innovationspolitik säger Pia Kinhult, ordförande i Regional Tillväxtnämnden [numera är Pia Kinhult regionstyrelsens ordförande. Pontus Lindberg är ny ordförande för Regionala tillväxtnämnden. Vår anmärkning]
- Politiken ska främja en utveckling som är koncentrerad till Öresundsregionen, som omfattar lokala, nationella och globala nätverk, samarbete mellan industri, det offentliga och akademin och, inte minst, inkluderar användarna.

Några av Skånes kraftfullaste aktörer inom innovation har tillsammans med Vinnova (Verket för innovationssystem) inlett arbetet med att stärka regionens innovationskraft.
- En av de viktigaste strategierna är att utveckla ett visionsdrivet ledarskap som bygger på insikten att ingen enskild aktör kan förändra innovationssystemet. Den övergripande visionen ska förmå aktörerna att agera samstämmigt i en gemensam samarbetsstruktur, säger Pia Kinhult.
- Bland övriga strategier kan nämnas att vidga innovationstänkandet från en traditionell från en traditionell fokusering på produkt- och processinnovationer till att även omfatta tjänsteinnovationer. Strategierna omfattar också en effektivisering av befintlig stödjande struktur, en identifiering och utveckling av morgondagens branscher, en förstärkning av Öresundssamarbetet samt ett stöd till utvecklingen av kreativa och innovativa miljöer. ”

tisdag 15 mars 2011

Se bilderna från Innovationsdagen 14 mars

Här hittar du alla bilderna från Innovationsdagen 14 mars.
Vill man även se bildtexterna går man direkt till Flickr.


"Det handlar om attityd" - så tycker chefer och VD:ar om innovationsarbetet

Hans Henecke, näringslivschef, Region Skåne
- Tänk utanför boxen. Var innovativ när du försöker lösa ett problem. Att vara innovativ handlar framför allt om attityd och ett sätt att arbeta med förbättringar i både det dagliga arbetet men också på längre sikt.

Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne
-Innovationsarbete är viktigt och berör alla. Vi behöver en strategi så att vi vet vilken väg vi ska vandra. Och vi behöver vandra vägen tillsammans.
- Bra exempel på vardagsnära innovationsarbete är lågprisflygets tänk kring hur de lockar fler och nya resenärer genom innovativa affärsmodeller. Man undrar till exempel varför hotellbranschen inte har hakat på lågpristrenden.

Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne
- Skåne har en enorm mängd kulturer och människor som vi som region skulle kunna utnyttja mycket bättre.

Lennart Svensson, avdelningschef Innovationssystem och Kluster
- Vi behöver bli mycket bättre på att lyfta fram goda exempel för att göra arbetet med innovationer greppbart.
- Ett lysande exempel är grundaren för Falafel nr1 som ville frysa falafel-bollar för att kunna exportera dem. Det visade sig att falafel-bollar var nästintill omöjligt att frysa med bibehållen kvalitet. Via Skånes Livsmedelsakademi kom grundaren i kontakt med forskare vid Lunds universitet. De utvecklade en helt ny frysteknik och tack vare denna innovation kan Skåne nu exportera frysta falafel-bollar till hela världen.

Stefan Johansson, VD för Invest in Skåne
- Att sätta Skåne på innovationskartan är ett stort uppdrag. Skåne är inte så internationellt känt och vi konkurrerar bland annat med Frankfurt som idag är duktigast i Europa på att skapa kreativa miljöer och München som ligger i framkant vad gäller Life Science.
- Vi måste därför ta för oss och arbeta lite smartare; ”We act smarter”, helt enkelt

Gudmundur Kristjansson, biträdande näringslivschef Region Skåne
- Det är grundläggande att vi är trygga i oss själva. Vi ska veta våra styrkor, vara nyfikna och ha en kontinuerlig omvärldsbevakning.
- Genom att vara allt detta, vågar vi också ge oss ut på alla de intressanta resor som vi har framför oss i arbetet med att skapa Europas mest innovativa region 2020.

Ulf Kyrling, Avdelningschef Företag och Branscher
- Alla har en inneboende innovationsförmåga. Det är vår uppgift att lyfta fram den.

Cecilia Gyllenkrok, kommunikationschef Näringsliv Skåne
- Det här handlar om klassiskt varumärkesarbete. Vi måste veta att vi är en innovativ region dvs ”Living the brand”. Vi måste vara starka och visa på vilket sätt vi är en innovativregion. Det är också viktigt att vi använder samma språk så att vi får den synlighet vi vill ha för att leva vårt varumärke.

David Lindén, Avdelningschef Affärsutveckling och Konkurrenskraft
- Vi måste se hela flödet, från kompetensutveckling till finansiering och aktörerna däremellan. Processer och affärsmodeller kan också vara innovationer, det är inte bara tjänster och produkter.

måndag 14 mars 2011

Ringarna på vattnet sprids

Näringsliv Skåne sparkar idag igång det interna arbetet med en internationell innovationsstrategi för Skåne. Cirka 60 medarbetare från Region Skåne och Business Region Skåne gnuggar geniknölarna för Skåne under en dag. Se två korta klipp med Hans Henecke, näringslivschef på Region Skåne och Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne när de berättar varför Skåne behöver en en innovationsstrategi och hur den ska tas fram.


fredag 11 mars 2011

En innovationsstrategi i Skåne, varför det?

Innovation har blivit ett modeord, allt ska sättas i samband med innovation, trots att ordet används väldigt fel i många sammanhang. Innovation blir ofta ett modernt ord för ”uppfinning”, eller ”uppfinningsrik”. Det används som ett sätt att indikera nytänkande och det används också som ett sätt att visa att ”vår verksamhet är minsann modern”.

Vad innebär innovation egentligen? Det enkla sättet att förklara innovation är ”en ny idé” - av en vara, en tjänst, ett förlopp, en produkt, en metodik, en process. Innovationen är resultatet av en innovationsprocess som i slutänden ger ett mervärde, ofta i form av monetära ersättningar, men kan också vara värdeskapande i andra dimensioner.

Vill man komplicera resonemanget är innovation även ”effekten som denna idé ger”, det vill säga mervärdet den skapar. En uppfinning är ingen innovation. När uppfinningen genererar mervärde för uppfinnaren, samhället eller någon annan – då är det en innovation.

"An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved product (goods or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations

Varför ska då en region som Skåne ha en Innovationsstrategi? Det finns lite olika svar på den frågan; alla andra har en, EU har antagit sin ”EU 2020”, Sverige håller på att ta fram en nationell innovationsstrategi under näringsdepartementets ledning (processen leds av IVA). Men det viktigaste svaret är nog, att om vi inte arbetar fram en smart strategi för vårt innovationsarbete kommer vi inte att kunna ta del av den utveckling som sker runt omkring oss.
De flesta som jobbar med utveckling av samhället i någon form idag är ense om att den största enskilda faktorn för att lösa FN:s ”global challenges”, är innovation i bemärkelsen ”nya sätt att lösa nya och gamla problem på”. En innovationsstrategi, och det arbete som leder fram till densamma, kan också bli den samlande kraft och fokus som Skåne behöver för att inte bara hänga med i utvecklingen, utan faktiskt ta ledartröjan inom ett antal viktiga framtidsområden.

Nästa inlägg av mig kommer att handla om samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.

Magnus Jörgel, näringslivsutvecklare Region Skåne

Kronprinsessan Victoria och Daniel på besök

Skåne och Region Skåne lockade Kronprinsessan Victoria och Daniel till Dockplatsen den 11 mars - kanske för att diskutera Innovationsstrategin med regiondirektör Sören Olofsson och regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult?

fredag 4 mars 2011

Skånes framtid under luppen

Hur ska Skåne överleva - och av vad? Något tillspetsat var det frågan Region Skåne ställde till tre forskare vid Lunds universitet.

Nästan ett års tid spanade Martin Henning, Jerker Moodysson och Magnus Nilsson in i kristallkulan. När svaret presenterades i form av boken ”Innovation och regional omvandling – från skånska kluster till nya kombinationer.” rönte den stort intresse. Trots att boken hunnit bli ett år gammal får vi fortfarande många förfrågningar om den.

Här kan du ladda ned både en svensk och engelsk sammanfattning (två sidor) samt fullversionen av böckerna på svenska och engelska

* Ladda hem svensk sammanfattning (pdf)
* Ladda hem engelsk sammanfattning (pdf)

* Ladda hem svensk fullversion (pdf)
* Ladda hem engelsk fullversion (pdf)

* Relaterad artikel om Klusterboken
* Bilder och Klustermingel

onsdag 2 mars 2011

En strategi växer fram

Hur ska arbetet med Skånes innovationsstrategi läggas upp? För att samla tankarna, reda ut processer, vem som gör vad och sparka igång det praktiska arbetet har hela avdelningen Innovationssystem och kluster på Näringsliv Skåne tagit en och en halv dag i anspråk för brainstorming, diskussioner och intensiva arbetsmöten.

Se ett kort klipp från ett av arbetsmötena (med reservation för kvaliteten på filmen som är filmad med mobiltelefon och inte redigerad i efterhand).

På filmen ser ni Lennart Svensson, Magnus Jörgel, Maria Gerling-Gerdin, Marie-Louise Eriksson, Silvia Haslinger och Björn Lagnevik. I arbetsgruppen ingår också Maria Lindblom, Carin Daal (föräldraledig) samt Joen Garsén.